به نام خدا

معرفی آموزشکده های فنی حرفه ای کشور جهت جذب دانشجو
 در دانشگاه های آزاد و سراسری و معرفی منابع آزمون
 دروس عمومی و اختصاصی و رشته های تحصیلی  

 تهیه کننده : واحد مشاوره هنرستان آزادگان

حاجی آقایی

منطقه عباس آباد

  

  آموزشکده های فنی حرفه ای کشور جهت جذب دانشجو در دانشگاه سراسری

نام رشته های دانشگاهی

نام شهرها

تولید چند رسانه ای

برنامه نویسی

بابل- ساری- رشت- تبریز- مراغه-ارومیه-خوی- اردبیل- خوانسار-کاشان-نجف آباد- ایلام- بوشهر- تهران- کرج-شهرکرد-بیرجند-سبزوار- مشهد-اراک-نیشابور-بجنورد-اهواز-یزد-شاهرود-زاهدان-شیراز-میبد-کازرون-قزوین-قم-ملایر-کرمانشاه-یاسوج-گنبد-همدان

گرافیک

آمل-بابل-ساری-رشت-تبریز-ارومیه-اردبیل-شهرضا-نجف آباد-بوشهر-تهران-کرج-شهرکرد-بیرجند-سبزوار-مشهد-اهواز-شیراز-قزوین-قم-کرمانشاه-اراک-همدان-میبد-یزد

حسابداری

آمل-ساری-رشت-تبریز-مراغه-ارومیه-خوی-اردبیل-خوانسار-شهرضا-نجف آباد-کاشان-ایلام- بوشهر-تهران-کرج-شهرکرد-بیرجند-سبزوار-مشهد-اراک-نیشابور-بجنورد-اهواز-ملایر-شاهرود- زاهدان-شیراز-همدان-کازرون-قزوین-قم-میبد-کرمانشاه-یزد-یاسوج-گنبد

نقشه کشی ساختمان

بابل-ساری-رشت-تبریز- خوی-اردبیل-کاشان-نجف آباد-تهران-کرج-شهرکرد-سبزوار-مشهد-اهواز-شیراز-قزوین-کرمانشاه-اراک-همدان-یزد

مدیریت و برنامه ریزی

ارومیه-خوی-اردبیل-شهرضا-نجف آباد-بیرجند-سبزوار-اهواز-شاهرود-اراک-همدان-یزد

خیاطی لباس زنانه

(طراحی و دوخت)

آمل-رشت-تبریز-ارومیه-خوی-اردبیل-خوانسار-کاشان-نجف آباد-ایلام-بوشهر-کرج-شهرکرد-بیرجند-مشهد-بجنورد-اراک-اهواز-شاهرود-زاهدان-شیراز-کازرون-قزوین-قم-کرمانشاه-یاسوج-گنبد-همدان-میبد-یزد

کودکیاری

آمل- ساری-رشت-خوی-تبریز-اردبیل-خوانسار-کاشان-نجف آباد-بوشهر-تهران-کرج-شهرکرد-بیرجند-سبزوار-مشهد-اراک-نیشابور-بجنورد-اهواز-همدان-شاهرود-زاهدان-شیراز-یزد-کازرون-قزوین-قم-کرمانشاه-یاسوج-ارومیه

 

 

 

آموزشکده های فنی حرفه ای کشور جهت جذب دانشجو در دانشگاه آزاد

حسابداری

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری

آموزشکده فنی و حرفه ای سما قائم شهر

آموزشکده فنی و حرفه ای سما نوشهر و چالوس

مرکز رامسر

مرکز محمود آباد

واحد آیت اله آملی

واحد تنکابن

واحد چالوس

واحد قائم شهر

واحد نوشهر

 

زن

زن

زن

زن

زن

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

-

بومی

بومی

بومی

بومی

-

-

-

-

-

-

-

 

 

قابل توجه دانش آموزان داوطلب رشته ی حسابداری :

بیش از 380 مرکز در آموزشکده فنی حرفه ای جهت جذب دانشجو در رشته حسابداری فعالیت دارند که از بین آنها شهرهای فوق به جهت بومی بودن و نزدیک بودن به محل زندگی معرفی شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی معماری

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما بابل

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری

آموزشکده فنی و حرفه ای سما قائم شهر

آموزشکده فنی و حرفه ای سما نوشهر و چالوس

واحد آیت ا... آملی

واحد جویبار

زن

زن

زن

زن

زن

زن

زن و مرد

زن و مرد

-

بومی

بومی

بومی

بومی

بومی

-

-

 

قابل توجه دانش آموزان داوطلب رشته ی نقشه کشی معماری :

بیش از 300 مرکز در آموزشکده فنی حرفه ای جهت جذب دانشجو در رشته نقشه کشی معماری فعالیت دارند که از بین آنها شهرهای فوق به جهت بومی بودن و نزدیک بودن به محل زندگی معرفی شده اند

 

گرافیک

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی

آموزشکده فنی و حرفه ای سمابابل

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری

واحد آیت اله آملی

زن

زن

زن

زن و مرد

-

بومی

بومی

-

 

 

 

 

تولیدچندرسانه ای  و برنامه نویسی

 

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما بابل

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری

آموزشکده فنی و حرفه ای سما قائم شهر

مرکز رامسر

واحد آیت اله آملی

واحد ساری

واحد قائم شهر

 

زن

زن

زن

زن

زن

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

زن و مرد

 

-

بومی

بومی

بومی

بومی

-

-

-

بومی

 

قابل توجه دانش آموزان داوطلب رشته های تولید چند رسانه ای و برنامه نویسی :

بیش از 390 مرکز در آموزشکده فنی حرفه ای جهت جذب دانشجو در رشته کامپیوتر فعالیت دارند که از بین آنها شهرهای فوق به جهت بومی بودن و نزدیک بودن به محل زندگی معرفی شده اند

 

 

 

 

 

کودکیاری (مربی بهداشت مدارس)

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن

واحد چالوس

زن

زن

بومی

-

 

قابل توجه دانش آموزان داوطلب رشته ی کودکیاری(مربی بهداشت مدارس) :

بیش از 21 مرکز در آموزشکده فنی حرفه ای جهت جذب دانشجو در رشته کودکیاری (مربی بهداشت مدارس) فعالیت دارند که از بین آنها شهرهای فوق به جهت بومی بودن و نزدیک بودن به محل زندگی معرفی شده اند

 

 

کودکیاری (مربی کودک)

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما بابل

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن

زن

زن

بومی

بومی

قابل توجه دانش آموزان داوطلب رشته ی کودکیاری (مربی کودک):

بیش از 17 مرکز در آموزشکده فنی حرفه ای جهت جذب دانشجو در رشته کودکیاری (مربی کودک)فعالیت دارند که از بین آنها شهرهای فوق به جهت بومی بودن و نزدیک بودن به محل زندگی معرفی شده اند

خیاطی

نام محل دانشگاهی

جنس پذیرش

بومی

واحد آبادان

زن

-

 

تهیه کننده : واحد مشاوره هنرستان آزادگان – حاجی آقایی  منطقه عباس آباد

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
این وبلاگ مربوط به
هنرستان دخترانه کاردانش آزادگان
شهرستان عباس آباد
استان مازندران
می باشد.
تلفن: 4752250-0192

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM